Nowelizacja ustawy AML

Obowiązująca od dnia 30 listopada 2019 r. nowelizacja z dnia 16 października 2019 r. ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (ustawa AML) znacząco rozszerzyła krąg osób odpowiedzialnych za naruszenia przez instytucje obowiązane obowiązków wynikających z ustawy AML, a także nałożyła na wskazane w ustawie osoby dodatkowe obowiązki, które zostały wymienione w treści zmienionego przepisu art. 129 ustawy AML. Nowe wymagania wprowadzone przez ustawodawcę mają na celu pełniejsze dostosowanie polskich przepisów do IV Dyrektywy AML, która nakłada na osoby obowiązane, opisane poniżej, wymogi dotyczące kompetencji i reputacji w zakresie świadczonych przez nich usług.

Osoby i podmioty objęte nowymi obowiązkami

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie określonych w art. 2 ust. 1 pkt 16 i 18 ustawy AML osób będących przedsiębiorcami tworzącymi lub zarządzającymi spółkami specjalnego przeznaczenia (SPV – Special Purpose Vehicle), takimi jak spółka celowa, zajmujących kierownicze stanowiska na rzecz trustów lub spółek, a także podmiotów pośredniczących w obrocie nieruchomościami.

Wymóg niekaralności

Na beneficjentów rzeczywistych lub wspólników, w tym akcjonariuszy w spółkach prowadzących działalność w zakresie wskazanym powyżej, a także osoby prowadzące działalność oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w wymienionych podmiotach, tj. kadrę kierowniczą wyższego szczebla lub pracowników zajmujących kierownicze stanowiska (np. dyrektorów, kierowników czy menadżerów), odpowiedzialnych za zapewnienie zgodności działalności instytucji obowiązanej i jej pracowników z przepisami ustawy AML, nałożony został wymóg niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 129 pkt 1 ustawy AML). Nowelizacja rozszerzyła powyższy katalog osób obowiązanych o beneficjentów rzeczywistych oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w instytucjach obowiązanych. Na żądanie uprawnionych organów, które zostały określone w art. 130 ustawy AML, osoby obowiązane powinny przedstawić zaświadczenia dowodzące, że nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Spełnienie tego wymogu będzie dowodziło reputacji osób i przedsiębiorców obowiązanych wyżej wymienionymi przepisami.

Obowiązek posiadania wiedzy lub doświadczenia

Dodatkowy obowiązek polegający na posiadaniu wiedzy lub doświadczenia został nałożony na beneficjentów rzeczywistych i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w instytucjach obowiązanych prowadzących działalność polegającą na tworzeniu lub zarządzaniu spółkami celowymi lub w podmiotach świadczących usługi na rzecz trustów lub spółek. Z uwagi na konieczność posiadania przez wymienione osoby i przedsiębiorców odpowiednich kompetencji, ustawodawca wskazał, że ich źródłem może być wiedza – poparta ukończonym szkoleniem lub kursem obejmującym prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług na rzecz trustów lub spółek, bądź wykazanie się co najmniej rocznym doświadczeniem w wykonywaniu czynności w tym samym zakresie (Art. 129 pkt 1a AML).

Termin realizacji obowiązków

Powyższe wymogi dotyczące poświadczenia niekaralności i udokumentowania ukończenia szkolenia lub kursu powinny zostać spełnione nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy AML, czyli do dnia 29 lutego 2020 r. Konsekwencją ich niedopełnienia może być nałożenie bezpośrednio na osobę, której omawiane obowiązki dotyczą kary administracyjnej w wysokości do dziesięciu tysięcy złotych.

Kancelaria Prawna M. Topyła Sp. k. oferuje przedsiębiorcom usługi dostosowania działalności prowadzonych przedsiębiorstw w zakresie wyżej opisanych obowiązków wprowadzonych nowelizacją, a także zgłoszenia instytucji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych czy usługi doradcze ogólnie związane z ustawą AML. Nasi prawnicy prowadzą także szkolenia przeznaczone dla przedsiębiorców tworzących lub zarządzających spółkami celowymi w zakresie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Więcej informacji na temat szkolenia i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej: https://szkolenia.pinconsulting.pl/beneficjenci_AML_szkolenie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.  

 

Agnieszka Rowińska

Prawnik w Kancelarii Prawnej M. Topyła Sp. k.