logo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna M. Topyła-Komosa Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 12a, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000726219, NIP 9512459137, REGON 369889594 (dalej Administrato, Kancelaria lub my).

Z Kancelarią możesz się skontaktować poprzez e-mail: kancelaria@kancelaria-topyla.pl lub korespondencyjnie pod ww. adresem siedziby.

Administrator przetwarza Twoje dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej RODO).

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

1. Jesteś stroną umowy zawartej z Kancelarią?

Jeśli jesteś stroną zawartej z Kancelarią umowy o świadczenie usług prawnych lub zamierzasz ją zawrzeć, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane niezbędne do zawarcia umowy. Dane te zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych,
 2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii, w tym prowadzenia rachunkowości Kancelarii oraz obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego,
 3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy oraz bieżącej jej obsługi, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości Kancelarii (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), jak również obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego (który określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz przepisy wewnętrzne dotyczące działalności radcy prawnego),
 3. prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do nawiązania współpracy i obsługi umowy. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

2. Reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Kancelarii lub występujesz w imieniu innego podmiotu?

Jeśli w kontaktach z nami reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Kancelarii lub inny podmiot (np. swojego pracodawcę, zleceniodawcę lub kontrahenta), dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe, związane z Twoją funkcją lub relacją z podmiotem, w imieniu którego występujesz. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub otrzymaliśmy je od tego podmiotu.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii, w tym prowadzenia rachunkowości Kancelarii oraz obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego,
 2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, polegającego na zapewnieniu kontaktów niezbędnych do obsługi i realizacji umowy zawartej z podmiotem, w imieniu którego występujesz, udzieleniu Ci odpowiedzi na zadawane pytania, utrzymaniu kontaktów biznesowych, jak również na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed roszczeniami.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 1. wypełnienie obowiązków prawnych spoczywających na Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), polegających w szczególności na prowadzeniu rachunkowości Kancelarii (obowiązek ten wynika przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług), jak również obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu zaufania publicznego (który określa ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych oraz przepisy wewnętrzne dotyczące działalności radcy prawnego),
 2. prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji współpracy z podmiotem, który reprezentujesz. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości utrzymania kontaktów niezbędnych do realizacji umowy lub udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie.

3. Kontaktujesz się z nami w celu złożenia aplikacji?

Jeśli odpowiadasz na naszą ofertę pracy, Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko oferowane w naszych strukturach i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na stanowisku określonym w ofercie pracy, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

Przetwarzanie danych osobowych podanych w toku procesu rekrutacji (przykładowo: w życiorysie, liście motywacyjnym bądź udostępnionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych) jest niezbędne w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; w pozostałym zakresie podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli przesyłasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji, Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji i wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia na wolnym stanowisku, w tym oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Podanie przez kandydata danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych może jednak uniemożliwić wzięcie udziału w rekrutacji.

4. Kontaktujesz się z nami w innym celu?

Jeśli powyższe punkty nie odnoszą się do Ciebie i chcesz się z nami jedynie skontaktować, dane, które przetwarzamy na Twój temat, stanowią dane kontaktowe oraz inne dane wynikające z Twojej wiadomości, wysłanej przykładowo przy pomocy formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej. Dane te pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zapewnieniu obsługi Twojej wiadomości i ewentualnie udzielenia odpowiedzi na wynikające z niej pytania.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) opisany wyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest nam niezbędne, by zająć się Twoją wiadomością. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości obsługi przesłanej przez Ciebie wiadomości i tym samym jej usunięciem.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych jest upoważniony personel Kancelarii, podmioty świadczące usługi na rzecz Kancelarii (w szczególności podmioty obsługujące i dostarczające systemy IT i wsparcie techniczne, podmioty świadczące usługi księgowe czy podmioty obsługujące Administratora pod względem administracyjnym) i osoby współpracujące z Kancelarią, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Gdy będzie to niezbędne, Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, a także uprawnionym do tego organom państwowym, w szczególności urzędom skarbowym.

Prawa przysługujące Ci w związku z RODO

Przysługuje Ci prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Kancelarii – przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W przypadku, gdy prawnie uzasadniony interes polega na prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Cię danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji,
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek o realizację przysługujących Ci praw można złożyć na dane kontaktowe Kancelarii podane na wstępie.

Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania opisanych wyżej dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku, gdy jesteś stroną umowy zawartej z Kancelarią, reprezentujesz Klienta lub Kontrahenta Kancelarii lub występujesz w imieniu innego podmiotu – przez okres trwania umowy, a także do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych związanych z umowami, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych,
 2. w przypadku, gdy odpowiadasz na naszą ofertę pracy – do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub wycofania Twojej zgody,
 3. w przypadku, gdy przesyłasz nam swoją aplikację, lecz aktualnie nie prowadzimy rekrutacji – przez okres 1 roku, o ile wcześniej nie wycofasz swojej zgody,
 4. w przypadku, gdy kontaktujesz się z nami w innym celu – dane osobowe będą przetwarzane przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
 5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu, np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń do czasu pozytywnie rozpatrzonego sprzeciwu,

Wszelkie dane osobowe zostaną usunięte po ustaniu celu ich przetwarzania.

Wykorzystanie danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

Pliki cookies

 1. Pliki „cookies” (ciasteczka) to małe pliki wysyłane przez serwer internetowy do Twojej przeglądarki i przechowywane na Twoim komputerze. Pliki cookies w żaden sposób nie umożliwiają nam dostępu do Twojego komputera lub informacji o Tobie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej oraz danych osobowych, którymi zdecydujesz się z nami podzielić (włączając w to dane osobowe, które udostępniasz nam automatycznie ze względu na ustawienia Twojej przeglądarki).
 2. W celu monitorowania i ulepszania naszej strony internetowej gromadzimy zbiorcze informacje na temat użytkowników strony w momencie, kiedy przeglądają naszą stronę, w tym szczegóły dotyczące systemu operacyjnego, wersji przeglądarki, nazwy domeny, adresu IP, adresu URL, z którego trafiają na naszą stronę i pod który się udają oraz które podstrony naszej strony internetowej odwiedzają. Możemy prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane dotyczące ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o spokrewnionych stronach, niemniej jednak te dane zbiorcze nie zawierają żadnych danych osobowych.
 3. Stosujemy niezbędne pliki cookies, czyli techniczne i sesyjne, zapewniające bezpieczeństwo korzystania z serwisu itp. – są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa w korzystaniu z niego. Tego rodzaju pliki cookie żyją przez okres umożliwiający zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu i zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z niego, w większości przez okres sesji. Działanie to stanowi nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Na naszej stronie internetowej wyświetli się komunikat informujący o zapisaniu na Twoim urządzeniu informacji w postaci plików cookies. Czasem stosujemy również wyskakujące okienka bądź banery tak, abyś mógł zarządzać plikami cookies. Możesz zarządzać ustawieniami plików cookies za pomocą przeglądarki (co pozwoli Ci na wyłączenie akceptacji wszystkich lub niektórych plików cookies). Twoja przeglądarka może żądać potwierdzenia zmiany ustawień. Pamiętaj jednak, że włączenie blokady wszystkich plików cookies może skutkować uciążliwym działaniem naszej strony internetowej lub brakiem dostępu do niektórych jej części. Należy pamiętać, że podmioty zewnętrzne również mogą wykorzystywać pliki cookies w celu przeanalizowania, w jaki sposób korzystasz z ich stron internetowych, my zaś nie mamy na to żadnego wpływu. Więcej informacji o plikach cookies możesz znaleźć tutaj: www.allaboutcookies.org.
W jaki sposób możemy samodzielnie zarządzać plikami cookies podczas przeglądania strony?
Przeglądarka
Sposób
Google Chrome
Klikamy na menu i wybieramy zakładkę Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatność klikamy przycisk Ustawienia treści. W sekcji Pliki cookies można zmienić następujące ustawienia plików cookies: - usuwanie plików cookies - domyślne blokowanie plików cookies - domyślne zezwalanie na pliki cookies - domyślne zachowywanie plików cookies i danych stron do zamknięcia przeglądarki.
Internet Explorer
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
Mozilla Firefox
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O plikach cookies decyduje zaznaczenie (kliknięcie) – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
Opera
Z menu przeglądarki wybieramy: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O plikach cookies decyduje zaznaczenie (kliknięcie) – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Wtyczki społecznościowe

Stosujemy tzw. wtyczki społecznościowe przekierowujące do profili Kancelarii prowadzonych na portalach społecznościowych. Za pomocą funkcjonalności, jakie oferują te wtyczki, Użytkownicy mogą udostępnić poszczególne treści lub podzielić się nimi w mediach społecznościowych. Zwracamy uwagę, że korzystając z tych wtyczek dochodzi do wymiany danych pomiędzy użytkownikiem naszej strony a danym portalem społecznościowym. Kancelaria nie przetwarza tych danych i nie ma wiedzy, jakie dane użytkowników są gromadzone. W związku z tym zachęcamy do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.

Data ostatniej aktualizacji: 09.11.2021 r.